Regional Fostering Marketing Officer

Gwynedd Council

Caernarfon

Full time

£27.7-29.6k (annually)

Product/Brand

Oct 1

This job is no longer accepting applications.

SWYDDOG MARCHNATA RHANBARTHOL DROS DRO (CYTUNDEB 24 MIS)

TEMPORARY REGIONAL FOSTERING MARKETING OFFICE (24 MONTHS CONTRACT)

CYFLOG / SALARY £27,741 - £29,577

Wedi'i letya gan Wynedd ac yn arwain y gwaith o gydlynu gweithgaredd marchnata a recriwtio rhanbarthol i gynyddu nifer y gofalwyr maeth awdurdod lleol yn unol â gofynion ymgyrch Maethu Cymru yn lleol, rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Gall y swydd hon gael ei chynnig fel cyfle am secondiad. Cyn gwneud cais amdani fel cyfle am secondiad, dylai ymgeiswyr geisio cymeradwyaeth i gael eu rhyddhau o'u swydd bresennol gan eu Rheolwr Llinell. Mae secondiadau ar gael i staff parhaol yr Awdurdod yn unig.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o dîm cenedlaethol / rhanbarthol i ddwyn rhanbarth Gogledd Cymru ymlaen yn dilyn lansiad Maethu Cymru. Darparu arweinyddiaeth i weithgareddau recriwtio'r 6 awdurdod lleol. Cydweithrediad y 22 gwasanaeth maethu awdurdod lleol yng Nghymru yw Maethu Cymru, sy’n tynnu sylw at ragoriaeth mewn maethu.

Bydd angen cymwysterau a phrofiad mewn marchnata, cynllunio a chyflwyno ymgyrchoedd, a phrofiad o weithio ar draws y cyfryngau traddodiadol a digidol ar yr ymgeisydd llwyddiannus. Bydd angen sgiliau cyfathrebu (llafar ac ysgrifenedig) ac ymgysylltu gwych arnynt gan y byddent yn gweithio gyda staff o 6 awdurdod lleol gwahanol.

Os yn llwyddiannus, byddwch yn elwa o gyfarwyddyd ac arweiniad gan Reolwr Marchnata Cenedlaethol Maethu Cymru, cefnogaeth gan swyddogion marchnata rhanbarthol eraill, a goruchwyliaeth proffesiynol misol gan y Rheolwr Datblygu Rhanbarthol.

Mae gan ranbarth Gogledd Cymru hanes o weithio'n dda gyda'i gilydd i wella canlyniadau i blant a phobl ifanc. Mae Maethu Cymru yn faes gwaith pwysig iawn i'n helpu ni i gyflawni hyn.

Os ydych chi'n meddwl bod gennych yr angerdd a'r cymhelliant i gyrraedd ein nod i gynyddu niferoedd y gofalwyr maeth awdurdod lleol byddwn yn croesawu eich cais.

Mae gan y swydd Lwfans Defnyddiwr Car Achlysurol Cymeradwy felly mae mynediad at gerbyd ar gyfer pwrpas gwaith yn hanfodol.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Rydym yn awyddus i ystyried ceisiadau gan unigolion sydd, o bosib, yn is na lefel iaith y swydd ar hyn o bryd, ond bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i ddysgu neu ddatblygu i lefel iaith y swydd o fewn amserlen resymol. Bydd y Cyngor yn rhoi cefnogaeth i gyflawni hynny.

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Mel Panther/Nia Pritchard Roberts ar 01286 682608/ Est. 35608.

Dyddiad cynnal cyfweliadau i’w gadarnhau.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH

Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

DYDDIAD CAU: 10.00 O’R GLOCH, DYDD IAU, 14/10/2021

Hosted by Gwynedd and leading the co-ordination of regional marketing and recruitment activity to increase the number of local authority foster carers in line with the requirements of the Foster Wales campaign locally, regionally and nationally.

This post can also be offered as a secondment opportunity. Before applying for this as a secondment opportunity, candidates should seek approval to be released from their current post by their Line Manager. Secondments are available to permanent staff of the Authority only.

An exciting opportunity has arisen to be a part of a national/ regional team to carry forward the North Wales region following the launch of Foster Wales. Providing leadership to the 6 local authority’s recruitment activities. Foster Wales is the collaboration of all 22 local authority fostering services in Wales, shining a light on excellence in fostering.

The successful candidate will need to have qualifications and experience in marketing, campaign planning and delivery, with experience of working across traditional and digital media. They will need to have great communication (verbal and written) and engagement skills as they will be working with personnel from the 6 different local authorities.

If successful you will benefit from direction and guidance from the Foster Wales National Marketing Manager, support from other regional marketing officers, and monthly professional supervision from the Regional Development Manager.

The North Wales region has an excellent track record of working well together to improve outcomes for children and young people. Foster Wales is a very important area of work in helping us achieve this.

If you feel you have the passion and drive to ensure we achieve our goal to increase the numbers of local authority foster carers we would welcome your application.

The position carries an Approved Casual Car User Allowance therefore access to a vehicle for work purposes is a requirement.

Thorough pre-employment screening is undertaken during the recruitment process. The postholder will be required to complete an application for a Disclosure of Criminal Records.

Gwynedd Council operates internally through the medium of Welsh, and offers all its services bilingually. The applicant will be required to reach the linguistic level noted in the Person Specification.

We are eager to consider applications from individuals who, possibly, do not currently reach the language level of the post, but the successful applicant would be required to commit to either learn, or develop language skills to the required level within a reasonable timescale. The Council will provide support to achieve this.

For further information about this post please contact Mel Panther/Nia Pritchard Roberts on 01286 682608/ Ext. 35608.

Interview date to be confirmed.

Application forms and further details available from Support Service, Gwynedd Council, Council Offices, Caernarfon, LL55 1SH

Tel: 01286 679076

E-Mail: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru

CLOSING DATE: 10.00 AM, THURSDAY, 14/10/2021

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}